Violet Malinda Kate Nelson

F, #582

Family

Findlay Munro
Child